Algemene Ledenvergadering 21 april 2018

Printvriendelijke versieVerstuur per e-mail

Datum: 

zaterdag, 21. april 2018 - 14:15

Convocatie

Het Bestuur van de vereniging CompUsers nodigt al zijn leden uit tot het bijwonen van de
ALV
die zal worden gehouden op zaterdag 21 april 2018, aanvang 14.15 uur.
Lokatie: Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt, Tel. 030-220 3954

 

De (voorlopige) agenda luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. Vaststelling van de agenda. Leden kunnen nadere agendapunten schriftelijk, voorzien van een nadere toelichting, tot  uiterlijk 1 april 2018 indienen bij de secretaris.
 3. Mededelingen / Ingekomen en Uitgegane stukken.
 4. Verslag en vaststelling *
  1. Verslag ALV 22 april 2017
  2. Verslag extra ALV 23 september 2017
  3. Verslag extra ALV 6 januari 2018
 5. Algemeen Jaarverslag 2017.
 6. Financiële Jaarstukken 2017 incl. ProgrammaTheek.
  • Financieel jaarverslag 2017 CompUsers en ProgrammaTheek.
  • Verslag van de kascommissie.
  • Verlening décharge aan het bestuur.
  • Vaststelling begroting 2018 / contributie 2019.
  • Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Verslaglegging ‘Beleggingen’.
 8. Uitkomsten Herfstkaderdag 2017 en Voorjaarskaderdag 2018.
 9. Voorstel activiteiten 2018/2019.
 10. Uitkomsten mediationtraject HCC/CompUsers.
 11. Stemming over de eventuele voorstellen voortvloeiend uit het mediationtraject.
 12. (Her)verkiezing bestuursleden.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

* Bespreking van de verslagen zal geschieden op hoofdlijnen.Gelieve opmerkingen en vragen vooraf tot uiterlijk 1 april 2018 bij de secretaris in te dienen
 

De bijbehorende vergaderstukken zullen uiterlijk 1 april 2018 in het ‘Ledenkatern’ op
de website worden geplaatst en tijdens de vergadering in een beperkte oplage in de zaal
beschikbaar zijn.

 

Extra ALV 6 januari 2018.

Een videoverslag van deze ultrakorte vergadering en de daarna door de mediator, Hubert Noordman, gegeven uitleg over het mediationproces tussen HCC (hoofdbestuur) en CompUsers vind je via de pagina Algemene Ledenvergaderingen in het ‘Ledenkatern’ van de website.
 
 

Mediation

Over de voortgang van dit proces ontvang je binnenkort een gezamenlijke nieuwsbrief
van het hoofdbestuur van de HCC en de vereniging CompUsers.

Categorieën: