CompUsers Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens verwerken wij teneinde de verenigingsactiviteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om de verenigings- en abonnementenadministratie te kunnen uitvoeren en u onze diensten te kunnen aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, adres en postcode/woonplaats en e-mailadres. Wij verwerken, verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat dit inhoudt leest u hierna.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • alle leden van CompUsers, abonnees van de nieuwsbrief en van de SoftwareBus en gebruikers van onze e-mailservice;
 • alle bezoekers van de website (zie hierna).

Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?

 • van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt als lid, een abonnement neemt op de SoftwareBus, ons een e-mail stuurt, ons belt, een contactformulier invult of de website bezoekt;
 • van HCC.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken van alle verenigingsleden en abonnees van de SoftwareBus in elk geval deze persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres- en woonplaatsgegevens;
 • geboortedatum;

Wanneer bij ons bekend,  en mits van toepassing, verwerken wij ook:

 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw bankrekeningnummer;
 • gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan de website, zoals de eerste twee blokken van uw IP-adres en, afhankelijk van uw cookie-instellingen, wat u op de website doet. Aan de hand daarvan worden geanonimiseerde statistieken van het bezoek aan de website samengesteld.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken en administreren uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarbij baseren wij ons op:

 • wettelijke verplichtingen;  
 • uitvoering van onze verenigingsactiviteiten, zoals uitnodigingen voor de CompUfair, toezending van nieuwsbrieven, door u gevraagde ondersteuning, enzovoort.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden:

 • na uw toestemming;
 • voor het uitvoeren dan wel nakomen van al dan niet contractuele verplichtingen en afspraken.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze verenigingsactiviteiten, worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt, hangt af van de situatie.

Het kan gaan om:

 • interne verstrekkingen aan medewerkers van de vereniging:
 • onze moedervereniging HCC;
 • de belastingdienst;
 • verstrekkingen bij uitbesteding van acties in het kader van onze verenigingsactiviteiten.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij zeer belangrijk. Wij treffen dan ook technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij. Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet:

 • verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Unie;
 • verstrekt aan derden voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden.

Uw rechten

Op grond van de wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht op gegevenswissing;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid (ook bekend als recht op dataportabiliteit);
 • recht van bezwaar.

U kunt een beroep doen op deze rechten. Neem contact met ons op als u van uw rechten gebruik wilt maken. Dien een beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in. U krijgt van ons altijd een reactie. Als u de verwerking van uw gegevens beperkt, in welke vorm dan ook, kan dat consequenties hebben voor de mate waarin wij u onze diensten kunnen aanbieden.

Wanneer kunt u gebruik maken van uw rechten?

Wij geven twee voorbeelden.
Indien u

 • wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u een beroep doen op het recht van inzage;
 • van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kunt u een beroep doen op het recht van rectificatie.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u hierover een klacht indienen, neem dan contact met ons op en dien uw klacht schriftelijk in. U krijgt van ons altijd een reactie.

Intrekken van verleende toestemming

Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (voor bijvoorbeeld de verzending van de nieuwsbrief of de SoftwareBus) kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U doet dat op dezelfde manier als waarop u de toestemming hebt verleend. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk en verwijderen uw gegevens uit onze gegevensbank.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben, bewaren wij ze. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en een wettelijke bewaartermijn niet meer van toepassing is, stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Vervolgens verwijderen wij ze.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website van CompUsers goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en deze hebben geen impact op uw privacy. Wij gebruiken geen andere cookies. Zie ook de cookie-policy op de website.

Contact

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze webmaster.

Wijzigingen

CompUsers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. Deze privacyverklaring dateert van 8 mei 2018.

 

Categorie├źn