·De laatste kerstboodschap van de DOSgg·

hcc!CompUsers


Nog één keer mag ik een kerstboodschap namens de ‘DOS gebruikersgroep’ versturen. En dat is me een waar genoegen. In de eerste plaats omdat het voor een voorzitter van een HCC groepering leuk is om een kerstboodschap aan de leden te richten.

Maar het is me ook een waar genoegen omdat de naam van de ‘DOS gebruikersgroep’ al snel gewijzigd zal worden in ‘CompUsers’. Na de extra Algemene Leden Vergadering van de DOSgg (1 november) heeft op 9 december jl. ook de Ledenraad van de HCC op voorstel van de Raad van Toezicht en de directeur deze naamswijziging met algemene stemmen goedgekeurd. En dat stemt ons natuurlijk tot tevredenheid. We hopen met de nieuwe naam ook een betere uitstraling te hebben, niet alleen binnen de HCC, maar vooral ook daarbuiten.

‘CompUsers’ geeft duidelijk beter aan wat we doen dan de oude naam ‘DOS gebruikersgroep’. Die associeerde te veel met het allang verouderde MS-DOS besturingssysteem. Terwijl we juist ons toespitsen op actuele onderwerpen en vaak innoverend bezig zijn. Daarnaast past de nieuwe naam beter in het huidige tijdsbeeld.

Ook ‘gebruikersgroep’ paste niet meer; de HCC noemt dat tegenwoordig ‘interessegroep’. Maar omdat ‘Users’ in de naam al voldoende aangeeft dat we een groep zijn, hebben we dat nu maar helemaal weggelaten.

Het plan is om de naam op 31 december a.s. te wijzigen. We gaan dan dus het nieuwe jaar in met de nieuwe naam. Het nieuwe logo zie je bij dit bericht. Inderdaad, het lijkt veel op het voorgaande logo. Dat is opzet, ter wille van de herkenbaarheid. Maar naast de nieuwe naam is het logo ook wat opgefrist.

Vanaf 1 januari 2009 zullen alle ‘uitingen’ zo snel mogelijk omgezet worden naar de naam ‘CompUsers’ en het nieuwe logo. Het zal best enige tijd vergen voordat we helemaal ‘om’ zijn. Bijvoorbeeld de ‘DOSgg ProgrammaTheek BV’ (o.a. uitgever SoftwareBus en discs) blijft nog even zo heten, omdat een naamswijziging van een BV een langere procedure vereist. De bedoeling is het te wijzigen in “ProgrammaTheek BV’.

Vergeef me dat ik eerst de invoering van onze nieuwe naam aankondigde. Daar is in dit jaar hard naartoe gewerkt. En het is voor de toekomst een essentiële verandering.

____
Kerstboodschap


Allereerst willen we jullie prettige feestdagen toewensen. En bovenal ook een voorspoedig en gezond 2009.

Laten we vooral met elkaar werken aan een betere samenleving. Met meer begrip en verdraagzaamheid voor elkaar. Voor elkaar’s geloof of overtuiging. Voor elkaar’s maatschappelijke omstandigheden. En niet nalaten elkaar te ondersteunen als dat nodig is.

Ook willen we nu de leden van de DOSgg bedanken voor hun belangstelling en hun bijdragen in het jaar 2008. We hopen de contacten met de leden in het komende jaar verder uit te bouwen. Wij zullen ons inzetten om ook in 2009 een nog aantrekkelijker ‘pakket’ aan te bieden voor onze leden.

____
Dank zij vrijwilligers


Dat is mogelijk dankzij de niet aflatende inzet van vele vrijwilligers. Namens de leden willen we deze van harte bedanken voor al hun inspanningen. En natuurlijk doen we weer graag een beroep op deze vrijwilligers voor het komende jaar.

Mogen we ook een beroep doen op onze leden? Vast wel. Graag ontvangen we van de leden opmerkingen en suggesties die het ‘pakket’ nog aantrekkelijker kunnen maken. En … schroom vooral niet om ons te laten weten dat je zelf misschien ook wel een bijdrage zou kunnen en willen leveren.

Een korte e-mail aan voorz@DOSgg.nl is al voldoende.

____
Vernieuwingen en verbeteringen in 2009


Beloftes verplichten. Toch willen we een aantal lopende ontwikkelingen en nieuwe plannen vast aankondigen. Kijk rustig aan het eind van 2009 wat we ervan terecht gebracht hebben. Of als je niet zo lang wilt wachten, lees dan de eMailing met Kerstboodschap van 2007 en kijk wat we er in 2008 van gemaakt hebben.

In de voorgaande eMailing werden al een aantal recente vernieuwingen voor de SoftwareBus (www.DOSgg.nl/SoftwareBus) genoemd. Ook werd bekend gemaakt dat de SoftwareBus in 2009 in het A4-formaat zal verschijnen: méér en leuker.

De VraagBaak (www.DOSgg.nl/VraagBaak) helpt veel leden verder. We willen de hulp vooral in de thuissituatie verder verbeteren door het op afstand (mede) bedienen van de pc via internet. En we willen een netwerk van regionale ‘consulenten’ opzetten, die zo nodig hulp aan huis kunnen bieden. Daarnaast staan andere verbeteringen op stapel.

De ledenadministratie, de financiële administratie en de eShop (www.DOSgg.nl/eShop) zullen verder geïntegreerd worden. Het doel is om een centrale aanmeldprocedure te maken, van waaruit alle diensten van de DOSgg (CompUsers) voor de leden toegankelijk zijn.

Het ‘echte werk’ vindt vooral plaats op de Platforms (www.DOSgg.nl/Platforms). Die hebben een opknapbeurt nodig. Van belang is het daarbij te beschikken over meer nieuwe vrijwilligers. Daar gaan we aan werken. En dan kunnen we ook het aantal Platforms verder uitbreiden.

Het forum zal een belangrijkere rol gaan spelen als virtuele ontmoetingsplaats voor de leden. Houd http://forum.DOSgg.nl dus in de gaten.

De MiniCursussen vinden nog steeds gretig aftrek, nu via de eShop. Toch zullen deze een ‘make-over’ ondergaan, om de functionaliteit uit te breiden en ze aantrekkelijker te maken. Een aantal is al onder handen geweest, maar nog veel MiniCursussen moeten bewerkt worden. Daarnaast zullen nieuwe MiniCursussen gemaakt worden.

____
De HCC in 2009


Daar veranderde veel, hetgeen vooral in 2008 zichtbaar werd voor de leden. De HCC is vanouds sterk verbonden met een ‘bladenaanbod’ en verreweg de meerderheid van de leden wil dat ook. In het najaar van 2008 werd de overeenkomst met de uitgever IDG formeel beëindigd, en daarna werd in samenwerking met andere uitgevers een heel passend ‘bladenpakket’ van maar liefst 25 titels ter keuze aangeboden. Zonder extra kosten, zelfs voor minder geld dan voorheen!

De HCC zal zich in 2009 meer richten op de belangen en concrete ondersteuning van de (individuele) leden. Daarbij zullen de groeperingen (regio’s en interessegroepen) een belangrijker plaats bekleden. HCC zal zich meer gaan richten op relevant partnership om het algemeen belang van haar leden, nog beter te kunnen behartigen.

Verheugend is het succes van de HME/HCC-dagen 2008, eind november jl. in de Jaarbeurs. Het aantal bezoekers overtrof ruimschoots de verwachtingen. De ‘HCC-dagenformule’ bleek nog te leven onder de vele bezoekers. In 2009 wil de HCC tijdens dit evenement nog beter naar voren komen. Er zal meer ruimte geboden worden voor de profilering van alle HCC groeperingen (regio’s en interessegroepen). Ook de HCC DOSgg was prominent aanwezig en zal dit ook voor 2009 gaan regelen, maar dan natuurlijk onder onze nieuwe naam CompUsers.

Verheugend is ook dat de omschakeling van de HCC zichtbaar goed aanslaat bij de leden. Voorzien was dat er een belangrijk leden-/lezersverlies zou kunnen ontstaan bij de scheiding van IDG. Maar, zoals het zich nu laat aanzien, blijft dat beperkt tot minder dan 20%. De HCC gaat het nieuwe jaar in met meer dan 153.000 leden. De grootste vereniging voor computergebruikers ter wereld!

____
SoftwareBus 2008-06


In de vorige eMailing werd aangekondigd dat deze nog vóór de Kerst in de bus valt. En dat is nog steeds zo. Maar … door een foutieve levering vanuit Duitsland van de GigaHits is het allemaal wel wat kritieker geworden. Wij verwachten echter dat nagenoeg iedere abonnee uiterlijk woensdag de SoftwareBus in huis heeft.

Eind vorige week bleek dat de verkeerde disc werd ingepakt. Dat wordt zo snel mogelijk hersteld. In het weekend wordt alles weer uitgepakt en maandag gaat de SoftwareBus 2008-06 met de echte GigaHits 2008-06 op de post. Als TNT zich aan de afspraken houdt, zullen ze dinsdag bij de abonnees zijn. Maar door de kerstdrukte zou bij een aantal toch vertraging kunnen optreden. Waarvoor bij voorbaat onze excuses.

NB:
Normaliter gaan nieuwe abonnementen in bij het eerstvolgende nummer. Er zijn echter veel nieuwe aanmeldingen binnengekomen en ook bestellingen voor losse nummers.

Gezien de vertragingen ontvangen alle nieuwe aanmeldingen t/m 31 december nog nummer 2008-06. Degenen die na 15 december een los nummer 2008-05 bestelden of nog bestellen t/m 31 december, krijgen ook nummer 2008-06 er gratis bij.

Bestellingen: www.DOSgg.nl/eShop.

____
Idee? Opmerking? Suggestie?

Suggesties of opmerkingen die voor de DOSgg van belang zijn? Je overweegt toe te treden tot het DOSgg-kader of op een andere manier bij te dragen? Of heb je een probleem?

Stuur dan een e-mail-bericht aan Voorzitter DOSgg.
____
Aan- of afmelden? Dubbel ontvangen?

De DOSgg-eMailings worden gratis toegestuurd aan alle DOSgg leden, voor zover hun e-mail-adres bij ons bekend is. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Aanmelden: Laat je vrienden en kennissen zich opgeven op www.DOSgg.nl/emails.html.

Wijzigen e-mail adres: Je wilt de eMailing voortaan op een ander e-mail adres ontvangen? Meld je dan af voor het oude adres en meld je daarna aan voor het nieuwe adres.

Afmelden of dubbele ontvangst: zie hier voor de juiste procedure.
____

Uitgave van
hcc!DOS gebruikersgroep
www.DOSgg.nl

Henk van Andel e-mail
Voorzitter DOSgg