Akkoord? Start GigaHits in venster
(Popups en Javascripts moeten worden toegelaten)
Akkoord? Start GigaHits in browser
(Voor evt. vertaling met Google Toolbar in IE en FF)
Niet akkoord met tekst rechts? STOP
Surf naar www.CompUsers.nl
Surf naar eShop
Bezoek CompUsers forums
Lees het HELP bestand

Veel plezier met deze CompUsers Disc!