2011-2_p04 Agenda ALV

Algemene ledenvergadering  - Piet Luksemburg

Algemene Ledenvergadering van de
hcc!CompUsers-interessegroep.

Datum:   16 april 2011, aanvang 12.00 uur

Locatie:  H.F. Witte Centrum,             Henri Dunantplein 4
               3731 CL  De Bilt,                  Tel. 030-2203954

 

 1. Welkom, opening en vaststellen van de agenda

   

 2. Bespreking en vaststelling van de verslagen van de ALV van 24 april 2010 en van de extra ALV van 25 september 2010
   
 3. Ingekomen stukken en mededelingen

   

 4. Jaarverslag 2010

4.1. Doelstelling CompUsers / werkwijze: wat gaat goed, wat kan beter

4.2. Financieel jaarverslag CompUsers en Programmatheek 2010

4.3. Verslag kascontrolecommissie en verlening van decharge aan het bestuur

4.4. Benoeming kascontrolecommissie

4.5. Vaststelling begroting 2011

4.6. Vaststelling contributie 2012
 

5.   Activiteiten 2011 

6.    Statutenwijziging.

  Het bestuur heeft het voornemen om de statuten te moderniseren en in lijn te brengen met de huidige statuten van de HCC. Het voorstel kunt u lezen op de website.
   

   7.    (Her)benoeming bestuursleden

                        

   Naam

   Functie

   Benoemd

   Status

    

   René Suiker

   Vicevoorzitter

   2009

   Herkiesbaar

    

   Piet Luksemburg

   Secretaris

   2010 als vervanging van Sjek Derks (2009)

   Herkiesbaar

    

   Christ van Hezik

   Evenementen

   2009

   Herkiesbaar

    

    

    

    

    

   8.   Rondvraag

   9.    Sluiting

    De vergaderstukken verschijnen vanaf 1 april in het ‘Ledenkatern’ en in april verkort in de SoftwareBus.

    SoftwareBus: