Convocatie Algemene Ledenvergadering

VoorzittershamerHet bestuur van CompUsers nodigt u uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 17 april 2021 aanvang 1214:00 uur
 
In verband met de dan geldende coronamaatregelen wordt de vergadering online gehouden
 

Afbeelding

Online ALV.nl
 

 

De vorige ALV is nog maar kort geleden gehouden, op 19 december 2020. Op die vergadering heeft het bestuur toestemming gekregen om verder te onderzoeken, hoe een mogelijke ontbinding van de vereniging CompUsers en verder gaan als "gewone" interessegroep - en er onder welke voorwaarden - eruit kan zien.
Dit is een belangrijk agendapunt voor de ALV van 17 april 2021 en dit zal ter besluitvorming aan de vergadering worden voorgelegd.
 
(voorlopige) Agenda

1.    Opening.

2.    Vaststelling van de agenda.
       Leden kunnen nadere agendapunten schriftelijk, voorzien van een nadere toelichting,
       tot uiterlijk 6 april 2021 indienen bij de secretaris
: secretaris@compusers.nl.

3.    Mededelingen/Ingekomen en Uitgegane stukken.

4.    Verslag en vaststelling ALV 19 december 2020.
       Gelieve opmerkingen en vragen vooraf tot uiterlijk 11 april 2021 bij de secretaris in te
       dienen:
secretaris@compusers.nl

5.    Algemeen jaarverslag.
            A.    Algemeen
            B.    Financieel jaarverslag 2020 CompUsers en Programmatheek
            C.    Verslaglegging "Beleggingen"
            D.    Verslag van de kascommissie
            E.    Verlening decharge aan het bestuur
            F.    Benoeming nieuwe kascommissie

6.    Vaststelling begroting 2021/22 en contributie 2021/22

7.    Toekomst vereniging CompUsers en besluitvorming

8.    Voorstel activiteiten 2021/2022

9.    (Her)verkiezing bestuursleden (zie opmerking over vacatures aan het einde van de agenda onder "N.B. 1")

10.  Rondvraag.

11.  Sluiting

De bijbehorende vergaderstukken zullen uiterlijk 17 april 2021 in het 'Ledenkatern' op www.compusers.nl worden geplaatst en tijdens de vergadering in een beperkte oplage in de zaal gereed liggen.

N.B. 1
Het bestuur wil u nogmaals attenderen op de bestuursvacatures die nog altijd niet vervuld zijn. Mogelijk heeft u onze eerdere oproep voor kandidaten voor deze bestuursfuncties over het hoofd gezien:

  • Klik hier voor de vacatureomschrijving voor voorzitter
  • Klik hier voor de vacatureomschrijving voor secretaris
  • Klik hier voor de vacatureomschrijving voor penningmeester

N.B. 2
De werkzaamheden zoals vermeld in bovenstaande vacatureomschrijvingen zijn gebaseerd op de situatie nadat de vereniging CompUsers is opgeheven en door gaat als "gewone" interessegroep van HCC. Als de ALV op 17 april a.s. akkoord gaat met het voorstel van het bestuur, wordt de vereniging uiterlijk per 31 december 2021 opgeheven.