Abonnement op de SoftwareBus

Tarieven

Voor niet-leden van CompUsers en HCC kost een jaarabonnement € 27,00. Een jaargang bestaat uit zes nummers.

  • Leden en donateurs van CompUsers en leden van HCC krijgen € 9,00 korting.
  • Bij betaling door middel van automatische incasso wordt € 2,50 korting gegeven.

Nieuwe abonnementen kunnen alleen met een automatische incasso worden aangegaan.
Verzendkosten binnen Nederland zijn in het abonnementsgeld inbegrepen. De kosten voor verzending buiten Nederland bedragen:

  • voor verzending binnen de EU : € 6,00
  • voor verzending buiten de EU: € 12,00.

Voor in Nederland wonende leden en donateurs van CompUsers en leden van HCC kost het abonnement dus niet meer dan € 15,50 per jaar!

Losse nummers zijn voor leden en donateurs van CompUsers en leden van HCC verkrijgbaar voor € 5,15, en voor anderen voor € 6,15.
Wijzigingen van tarieven worden ten min­ste twee nummers voor de ingangsdatum in de SoftwareBus gemeld.

Abonneren en bestellen

U kunt zich als abonnee opgeven via dit formulier. Losse nummers kunt u bestellen via dit formulier.

Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij bij het aangaan expliciet een andere termijn is overeengekomen. Na afloop van deze periode wordt het abonnement verlengd voor onbepaalde tijd.

Let op: De abonnementenadministratie is niet gekoppeld aan de ledenadministratie van HCC en CompUsers. Beëindiging van het lidmaatschap van CompUsers of HCC leidt niet automatisch tot beëindiging van een abonnement op de SoftwareBus. In dat geval geldt voortaan de abonnementsprijs voor niet-leden, dus zonder de € 9,00 korting die aan leden wordt gegeven. Als u dat niet wilt, moet u het abonnement opzeggen.

Opzeggen

Een abonnement kan op ieder moment worden beëindigd. Daarbij geldt een opzegtermijn van drie maanden, tenzij de abonnee een langere termijn aangeeft. Opzeggen kan uitsluitend via via het contactformulier Abonnementen, dus niet via de HCC. Na opzegging wordt het abonnementsgeld herrekend op basis van het aantal verzonden nummers. Hierbij worden de ledenkorting en de verzendkosten wel berekend, maar niet de eventueel ontvangen korting voor automatische incasso.

Vermeld bij opzegging a.u.b. duidelijk uw naam en adres en, indien HCC-lid, uw HCC-lidmaatschapsnummer. Wij stellen het op prijs als u ook de reden van uw opzegging vermeldt.

Betalingen

Betalingen worden bij voorkeur gedaan via automatische incasso onder vermelding van de abonneenaam en het abonnementsnummer (relatiecode). Bij betaling anders dan via automatische incasso geldt een betalingstermijn van één maand na verzending van de factuur/acceptgirokaart. Bij niet-tijdige betaling wordt een aanmaning gestuurd; hiervoor wordt een toeslag van € 3,00 in rekening gebracht. Voorts wordt de toezending van de SoftwareBus opgeschort totdat de betaling binnen is. Niet verzonden nummers geven geen recht op restitutie in geld of anderszins.

Betalingen dienen te worden gedaan aan:

ING-bankrekeningnr. IBAN: NL13 INGB 0000 206202     BIC: INGBNL2A
t.n.v. ProgrammaTheek BV

Adresmutaties

Een adresmutatie dient via het contactformulier Abonnementen te worden doorgegeven. Leden van HCC en CompUsers moeten een adreswijziging ook bij HCC melden; ga hiertoe naar www.hcc.nl/contact en volg de aanwijzingen.

 

Categorieën